Aktualności

NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ŚW. OJCA FRANCISZKA

+Pokój i dobro
Wszyscy czciciele Św. Ojca naszego Franciszka rozpoczynają dzisiaj bezpośrednie przygotowanie do jego liturgicznego wspomnienia (w zakonach franciszkańskich – uroczystości) w dniu 4 października. Taką formą przygotowania jest nowenna, której rozważania na każdy dzień przedstawiam poniżej; i zapraszam do modlitwy.

NOWENNA DO ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty przez Jednorodzonego Syna swego oświeciłeś nasze dusze światłem Ewangelii i wprowadziłeś na drogę życia; daj nam, przez zasługi świętego Ojca naszego Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy przygotowując się do uroczystości tego świętego Patriarchy, przejęli się głęboko duchem ewangelicznym, a przez to zasłużyli na wysłuchanie naszych próśb, które pokornie składamy u stóp Twego Majestatu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwy na poszczególne dni nowenny
Dzień 1 (25 września)
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie” (Łk 13, 3). Błagamy Cię, udziel nam takiego męstwa i wielkoduszności, z jakim święty nasz Ojciec Franci­szek porzucił światowe życie i wszedł na drogę ewangelicznej doskonałości, abyśmy uznali nasze błędy, ze szczerą skruchą czynili za nie pokutę i z mężnym sercem rozpoczęli nowe życie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
W każdy dzień, po modlitwie, akt strzelisty i litania (podane niżej)

Dzień 2 (26 września)
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Me gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie” (Mt 6, 19-20). Daj nam to wspaniałe umiłowanie ubóstwa, którym święty Franciszek wsławił się w Twoim Kościele, abyśmy całym sercem szukali jedynie Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości wierząc, że „wszystko inne będzie nam dodane” (Mt 6, 33). Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 3 (27 września)
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Mt 11, 25). Daj nam tę pokorę umysłu i serca, jaką jaśniał nasz Seraficki Ojciec Fran­ciszek, abyśmy zostali zaliczeni do tych prostych ludzi, którym Bóg objawia swe prawdy i obdarza łaską. Który żyjesz i królu­jesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 4 (28 września)
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa niebies­kiego” (Mt 18, 3). Daj nam tę słodycz i prostotę, którą święty Franciszek podbijał świat, abyśmy i my, „stawszy się wszystkim dla wszystkich, wszystkich pociągali do Boga” (1 Kor 9, 22). Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 5 (29 września)
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16, 24). Daj nam, abyśmy wpatrzeni we wzór świętego Ojca Franciszka, naznaczonego stygmatami Twej Męki, chętnie dźwigali swój codzienny krzyż i dostąpili owoców Twej zbawczej Męki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 6 (30 września)
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Miłujcie waszych nie­przyjaciół, módlcie się za tych, którzy was prześladują” (Mt 5, 44). Daj nam tę łaskę, abyśmy naśladowali świętego Ojca Franciszka, obejmującego miłością nawet największych grzeszników, i nie mieli nigdy w sercu niechęci do nikogo, lecz wszys­tkich miłowali uczynkiem i prawdą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 7 (1 października)
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bo­żym” (Mt 5, 9). Daj nam, abyśmy pokój i dobro, które święty Ojciec Franciszek głosił skłóconemu światu, zawsze zacho­wywali w swoich sercach i przekazywali naszym bliźnim, i w ten sposób zasłużyli na miano prawdziwych dzieci Bożych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 8 (2 października)
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” (Łk 11, 9). Natchnij nas pokorną wytrwałością w modlitwie, abyśmy na wzór świętego Ojca Franciszka w naszych potrzebach uciekali się najpierw do Boga i osiągnęli zbawienny skutek na­szych modlitw. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 9 (3 października)
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał Moją naukę, a Ojciec Mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy w nim przebywać” (J 14, 23). Użycz nam tej seraficznej miłości, jaką pałało serce świętego Ojca Franciszka, abyśmy przez żarliwość uczuć i doskonałość uczynków mogli dojść do zjednoczenia z Bogiem już tu na zie­mi, a potem w niebie złączyć się z Nim na zawsze. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny
Panie Jezu Chryste, Ty ukazałeś znamiona swej Męki w ciele świętego Ojca Franciszka, aby oziębły świat na nowo zapalić do miłości. Wspomóż nas, abyśmy wytrwale niosąc krzyż naśladowali Ciebie, a przez to zasłużyli na miano prawdziwych Twoich uczniów. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Akt strzelisty św. O. Franciszka.
Niech będzie błogosławione Najsłodsze Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa! Niech będzie błogosławiona Najświętsza Męka Jego. Niech będzie błogosławiona najchwalebniejsza Maryja Panna, która Go porodziła i z Nim cierpiącym wespół bolała, z całym Dworem Niebiańskim. Amen.

Litania do Św. Franciszka z Asyżu
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson;
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas;
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami;
Synu, Odkupicielu świata , Boże, zmiłuj się nad nami;
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami;
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami;
Święta Maryjo, niepokalanie poczęta, módl się za nami;
Święty Franciszku, światło włoskiej ziemi;
Święty Franciszku, kwiecie łaski Bożej, módl się za nami;
Święty Franciszku, wielki naśladowco Chrystusa;
Święty Franciszku, pragnący śmierci męczeńskiej;
Święty Franciszku, piastunie ran Chrystusowych;
Święty Franciszku, znamionami męki Jezusowej ozdobiony;
Święty Franciszku, mocą czynienia cudów obdarzony;
Święty Franciszku, gorejący miłością Bożą;
Święty Franciszku, miłością bliźniego przepełniony;
Święty Franciszku, miłujący pokorę;
Święty Franciszku, wzorze pokuty;
Święty Franciszku, miłośniku ubóstwa;
Święty Franciszku, krysztale czystości;
Święty Franciszku, dobrami świata gardzący;
Święty Franciszku, patriarcho ubogich;
Święty Franciszku, żywy obrazie cnót ewangelicznych;
Święty Franciszku, założycielu trzech Zakonów;
Święty Franciszku, heroldzie wielkiego Króla;
Święty Franciszku, pogromco szatana;
Święty Franciszku, filarze Kościoła świętego;
Święty Franciszku, obrońco wiary katolickiej;
Święty Franciszku, głoszący światu pokój i dobro;
Święty Franciszku, zwycięzco złości świata;
Święty Franciszku, odnowicielu obyczajów chrześcijańskich;
Święty Franciszku, drogowskazie dla błądzących;
Święty Franciszku, lekarzu chorych na duszy;
Święty Franciszku, wielki orędowniku u Boga;
Święty Franciszku, święty nasz Ojcze;
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata;
przepuść nam Panie;
wysłuchaj nas Panie;
zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty nasz Ojcze Franciszku;
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, któryś ukazał nam wspaniały wzór życia i świętości w osobie Twego Sługi Serafickiego Franciszka, daj nam prosimy, łaskę twoją, abyśmy za Jego wstawiennictwem i przykładem przez stałe nawracanie się i czyny pokuty umacniali się w Twojej miłości.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS